Wiadomości


OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

                                                                        OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI
 
 
                                                                                                         ZWROTY
  1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w stosunku do towaru zakupionego w cią...
Więcej >

Certyfikat Rzetelności spółki LIBER SA

Więcej >

Ogłoszenie zarządu

Zarząd Spółki pod firmą LIBER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kabaretowej 21, 01-942 Warszawa, KRS: 0000823485, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa w...

Więcej >

OŚWIADCZENIE - LIBER S.A. dotyczące statusu przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

 

W kontekście zmieniających się z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Ustawa”), regulacji prawnych dotyczących terminów płatności w transakcjach handlowych, informujemy, że  Liber Spółka Akcyjna

 ...

Więcej >

Zawiadomienie o połączeniu spółek


W imieniu spółki Liber SA zawiadamiamy, że 15 stycznia 2020r nastąpiło połączenie spółki Liber  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wars...
Więcej >