Wiadomość


REKLAMACJE Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI REKLAMACJI DLA ODBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
                                                                        
 
  1. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, wad towaru lub braków oraz uwag jakościowych do dostarczonego towaru, Odbiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres reklamacje@liber.pl .
 
  1. Reklamacje dotyczące niezgodności ilości oraz uwag jakościowych winny być składane w terminie 3 dni od daty dostawy – pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
 
  1. Reklamacje dotyczące wad technicznych winny być składane w terminie 14 dni od daty wykrycia – pod rygorem utraty prawa do reklamacji. 
 
  1. Reklamacje należy składać w sposób przyjęty w obowiązujących – pomiędzy Stronami - kontaktach handlowych lub poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie dystrybucja.liber.pl (formularz można otrzymać po kontakcie z reklamacje@liber.pl).
 
  1. Odbiorca może złożyć reklamacje wyłącznie bezpośrednio na adres reklamacje@liber.pl
 
 
Po zarejestrowaniu reklamacji Odbiorca otrzyma – na adres, z którego został wysłany protokół - informację o jej rejestracji i trybie dalszego postępowania, które winno się zakończyć przed upływem 14 dni od daty tej rejestracji.
 
 

Zabacz Wszystkie wiadomości