Wiadomość


Zawiadomienie o połączeniu spółek


W imieniu spółki Liber SA zawiadamiamy, że 15 stycznia 2020r nastąpiło połączenie spółki Liber  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191356 ze spółką Dictum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21, 01-942 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201997.

W wyniku połączenia powstała spółka Liber S.A. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Kabaretowa 21, 01–942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000823485, NIP: 118-22-05-003, Regon 385329279, kapitał zakładowy 4 000 000,00 PLN.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 2 kodeks spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, to jest Liber Sp. z o.o. i Dictum  Sp. z o.o. na Liber S.A. (spółkę przejmującą).

W konsekwencji, z dniem połączenia Liber sp. z o.o. i Dictum  Sp. z o.o. zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie prawnym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpiła Liber S.A., kontynuując dotychczasową działalność Liber Sp. z o.o. i Dictum  Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej opisana powyżej zmiana nie powoduje konieczności zmiany umów zawartych wcześniej ze spółkami Liber Sp. z o.o. i Dictum  Sp. z o.o., które pozostają ważne i obowiązujące.

W związku z połączeniem prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na faktury wystawiane przez Państwa w związku z dostawami/usługami realizowanymi na rzecz Liber sp. z o.o. i Dictum  Sp. z o.o. 
 
Prosimy o wystawianie faktur na:
 
LIBER S.A.
ul. Kabaretowa 21
01-942 Warszawa
NIP 118-22-05-003
 
Z poważaniem 
Dorota Duda
V-ce Prezes Zarządu Liber SA
Zabacz Wszystkie wiadomości